Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

V spoločnosti Aries IT, spol. s r.o. sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie. Zároveň by sme Vás radi informovali, že všetky spracúvané osobné informácie sú považované spoločnosťou Aries IT, spol. s r.o. za prísne dôverné a pri zaobchádzaní s nimi rešpektujeme platné právne predpisy. Osobné údaje sú pod elektronickou kontrolou a spoločnosť Aries IT, spol. s r.o. disponuje mechanizmami zaisťujúcimi adekvátnu ochranu spracúvaných osobných údajov pred zneužitím. Nižšie uvedené sa netýka informácií o právnickej osobe (ako napr. jej názov, právna forma, kontaktné údaje ...).

Kto je správcom Vašich osobných údajov?
Správcom a zároveň spracovateľom je spoločnosť Aries IT, spol. s r.o., IČO: 36465119, so sídlom Holländerova 8, 080 01 Prešov, ktorá zhromažďuje, uchováva a ďalej spracúva Vaše osobné údaje len pre účely spracovania, vybavenia a doručenia Vašich objednávok. V rámci spoločnosti Aries IT, spol. s r.o. sú osobné údaje sprístupnené len oprávneným zamestnancom, a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely spracovania. V rámci spoločnosti Aries IT, spol. s r.o., kladieme veľký dôraz na bezpečnostnú politiku, mlčanlivosť našich zamestnancov, dodržiavanie vnútorných smerníc a výber vhodných zmluvných partnerov.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?
Jedná sa o identifikačné (najmä meno, priezvisko, titul, IČ, DIČ) a kontaktné údaje (najmä kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa). Všetky spomenuté osobné údaje sú potrebné len pre vybavenie a doručenie Vašej objednávky . Vaše osobné údaje nebudú ďalej použité na rozosielanie newslettrov a iných informácií.